TOYA Sp. z o.o. eBOA

 
ZASADY KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNYCH FAKTUR VAT wystawianych przez TOYA Spółka z o.o.
 1. TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29, zwana dalej „Operatorem” może wystawiać i przesyłać (w tym udostępniać) faktury VAT z tytułu świadczonych usług w formie elektronicznej, zwanej dalej ekoFakturą, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) zwanej dalej „Ustawą”.
 2. ekoFaktura wystawiona i przesłana (w tym udostępniona) zgodnie z przepisami Ustawy (faktura elektroniczna) jest równoznaczna z przesłaniem faktury wystawionej w formie papierowej, stanowi dokument księgowy, wystawiany przez Operatora, podsumowujący dokonywane przez Abonenta płatności za Usługi świadczone przez Operatora.
 3. Warunkiem skorzystania przez Abonenta z ekoFaktury jest:
  1. złożenie przez Abonenta oświadczenia o akceptacji elektronicznej formy wystawiania i udostępniania faktur z tytułu świadczonych przez Operatora usług (Zgoda) w formie pisemnej w siedzibie Operatora lub przesłana listem poleconym na jego adres lub elektronicznie po zalogowaniu się do indywidualnego konta w Portalu Abonenta i wypełnieniu formularza Zgody.
  2. podanie Operatorowi na formularzu Zgody, a następnie potwierdzenie adresu e-mail w domenie toya.net.pl, piotrkow.net.pl, mtvk.pl, ptvk.pl, ktvk.pl, pisz.net.pl, na który mają być przesyłane powiadomienia o ich wystawieniu i udostępnieniu w Portalu Abonenta.
 4. Zgoda może być złożona w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Odwołanie Zgody i rezygnacja z otrzymywania faktur w formie elektronicznej wymaga formy pisemnej.
 5. Operator powiadamia Abonenta, który wyraził Zgodę, o wystawieniu ekoFaktury na adres poczty elektronicznej wskazany przez Abonenta.
 6. Powiadomienie o wystawieniu w Portalu Abonenta ekoFaktury wysyłane jest na wskazany w Zgodzie adres poczty elektronicznej, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji prawidłowości tego adresu. Chwilą doręczenia ekoFaktury jest chwila gdy zostało przekazane do Abonenta powiadomienie o jej wystawieniu i udostępnieniu w Portalu Abonenta.
 7. ekoFaktura dostępna jest w Portalu Abonenta http://moya.toya.net.pl w dziale „Twoje rachunki”. Dostęp do faktury możliwy jest dla Abonentów po zalogowaniu się do systemu. Dane niezbędne do logowania Abonenci korzystający z usługi TOYAnet, TOYAtel lub TOYAmobilna otrzymali w momencie wydania urządzenia dostępowego. Pozostali Abonenci potrzebne dane mogą uzyskać w lokalnych Biurach Obsługi Abonenta lub na Infolinii pod numerem 42 6333 888 po wcześniejszej weryfikacji osoby dzwoniącej na podstawie danych zawartych w Umowie o korzystanie z usług TOYA wraz z późniejszymi zmianami.
 8. Akceptacja przez Abonenta formy elektronicznej faktury nie pozbawia TOYA sp. z o. o. prawa do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 9. TOYA Sp. z o. o. rozpoczyna wystawianie ekoFaktur nie wcześniej niż w dzień po zarejestrowaniu Zgody oraz wystawia je nie dłużej niż do dnia zarejestrowania Odwołania Zgody. Abonent zobowiązany jest do korzystania z otrzymanych (w tym przechowywania) faktur wyłącznie w formie elektronicznej zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie.
 10. W przypadku rozwiązania Umowy o korzystanie z usług TOYA, Abonent traci dostęp do Portalu Abonenta po 30 dniach od daty rozwiązania Umowy. W tej sytuacji Abonent zobowiązany jest do pobrania wystawionych ekoFaktur z Portalu Abonenta i ich archiwizacji, na wypadek konieczności wykorzystania ich np.: w przypadku kontroli skarbowej.
 11. Każdorazowa zmiana adresu e-mail, na który mają być przesyłane powiadomienia o wystawieniu ekoFaktury, wiąże się z weryfikacją nowego podanego adresu w celu sprawdzenia jego poprawności.
 12. W przypadku braku powiadomienia Operatora o zmianie adresu e-mail, informacje uważa się za skutecznie doręczone po przesłaniu ich na obecnie obowiązujący adres e-mail Abonenta.
 13. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Zasadami, zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz postanowienia Regulaminu korzystania z usług TOYA.
 14. Każdy Abonent zamierzający korzystać z ekoFaktury, przed wypełnieniem druku Zgody zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnymi Zasadami korzystania z elektronicznych faktur VAT, zamieszczonymi na stronie internetowej Operatora lub udostępnionymi przez Operatora w inny sposób.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Pobierz plik.
 
© 2019 TOYA Sp. z o.o.
Zgłoś problem ze stroną  | Grupa TOYA  | Praca w TOYA  | Polityka prywatności  | Jakość sieci